Bodemonderzoek en grondverzet

Bodemonderzoek & grondverzet

Of het nu gaat om de herinrichting van openbaar domein, de aanleg van een natuurgebied, het verdiepen van een vaargeul/haven, het ontwikkelen van een woonwijk/industriegebied of de overdracht van een risicogrond: welke plannen u ook hebt, het begint bij de basis: de bodem.

BK-Ecosys is door Ovam erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2. Wat heeft u nodig?
  • Oriënterend bodemonderzoek of beschrijvend bodemonderzoek
  • Bodemsanering, opvolging bodemsaneringswerken en nazorg (monitoring)
  • Technische verslagen bij grondverzet & partijkeuringen
  • Begeleiding bij een schadegeval
  • Asbest in grondonderzoek
  • Waterbodemonderzoek
  • Infiltratieproef of bemalingsnota
  • Archeologische nota
  • Second opinion / bijstand bij gerechtsexpertise / waardeschatting

Bij BK-Ecosys werken bodemprofessionals die beschikken over kennis en ervaring om u te begeleiden en te adviseren op het gebied van (water)bodemsanering en nazorg binnen een oriënterend bodemonderzoek en een beschrijvend bodemonderzoek. Eigen veldwerkteams, korte lijnen, snelheid van handelen en een hoog kwaliteitsniveau maken van BK-Ecosys een betrouwbare partner.

 

Wij beschikken over eigen veldwerkploegen voor handmatige boringen, machinale boringen (o.a. met Geoprobe). We hebben alles voor on-site metingen voor lucht, water en bodem. Met onze XRF-meter screenen we zware metalen ter plaatse!

BK-Ecosys levert binnen bodemonderzoek en grondverzet de volgende diensten:

Oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek

Voor risicogronden is bij overdracht of stopzetting van een inrichting een bodemonderzoek noodzakelijk. Sommige activiteiten hebben bovendien een periodieke onderzoeksplicht. Een oriënterend bodemonderzoek biedt een antwoord op de vraag of uw bodem vervuild is. Als dat het geval is, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek of een oriënterend bodemonderzoek. Met een oriënterend bodemonderzoek komt u de omvang van de verontreiniging te weten. De ernst van de verontreiniging en de hiermee gepaard gaande risico’s worden bepaald.

Bodemsanering, opvolging bodemsaneringswerken en nazorg (monitoring)

Een bodemsaneringsproject omschrijft de effectieve bodemsanering, rekening houdend met de best beschikbare technische oplossingen die met succes in de praktijk zijn toegepast en waarvan de kostprijs niet onredelijk is in verhouding tot het te bereiken milieuresultaat. Eens het bodemsaneringsproject is goedgekeurd kunnen de saneringswerken starten. Bij grotere saneringen is de opmaak van een bestek nuttig. Wij begeleiden u in de keuze van een goede aannemer.

 

Het is belangrijk dat u als saneringsaansprakelijke een goed vertrouwen heeft in de bodemsaneringsdeskundige waar u mee samen werkt. Wij kiezen steeds de kortste weg naar het beste resultaat, zonder omwegen, zonder nutteloze kosten.

Oriënterend bodemonderzoek

Technische verslagen bij grondverzet & partijkeuringen grond- en bouwstoffen

Bij een bouwproject met meer dan 250 m³ grondverzet op onverdachte grond of bij één schep op een verdachte grond, heeft u een technisch verslag voor grondverzet nodig. Het technisch verslag vormt de basis voor het bodembeheerrapport dat uw aannemer bij de werken nodig heeft.

Bij wegeniswerken (lijntrajecten) komen vaak gronden met verschillende kwaliteiten boven. Een gedegen onderzoek en technisch verslag bespaart u miserie bij de uitvoering.

 

Bij een bouwproject is er vaak een grondoverschot. Heeft u een inkeuring van een uitgegraven partij grond nodig, of wilt u een herbemonstering uitvoeren om de juiste kwaliteit te bepalen? Neem contact met ons op!

 

Bij grensoverschrijdend grondverzet is een goede kennis van de wetgeving over de grenzen nodig. Wij werken ook in Brussel, Wallonië en Nederland. Met onze Nederlandse collega’s staan wijklaar om u in één project zowel een technisch verslag als een partijkeuring aan te bieden!

Begeleiding bij een schadegeval

Bij een schadegeval of calamiteit is het van belang om snel te handelen. Na een eerste vaststelling worden snel de juiste onderzoeken en acties opgestart zodat de verontreiniging geen kans krijgt op verdere verspreiding. Een schadegeval moet binnen de 180 dagen opgeruimd zijn. Aarzel daarom niet om ons erbij te halen. Wij helpen u graag!

Asbest in grondonderzoek

Asbestinventarisatie

Er kunnen vele redenen waardoor uw terrein met asbest verontreinigd is. BK-Ecosys heeft ruime ervaring met het opsporen van deze verontreinigingen, het inschatten van de risico’s en het begeleiden van de opkuiswerken. Wij komen ter plaatse met een minigraver, een mobiele zeef en een weegschaal en wij volgen het Stappenplan Bodemonderzoek Asbest van Ovam. U kunt van ons een degelijk advies verwachten om om te gaan met deze gevaarlijke afvalstof.

 

Ook landbouwbedrijven kunnen last hebben van asbest in de grond, soms tot grote hoeveelheden. Laat u bijstaan door een goede deskundige zoals BK-Ecosys en door uw sectororganisatie. Kijk op de website van Boerenbond voor meer informatie en neem contact op met BK-Ecosys.

 

Heeft u hulp nodig op gebied van een asbestinventarisatie, het opstellen van een sloopopvolgingsplan & tracimat? Kijk op onze pagina Asbest & Sloop voor meer informatie!

Waterbodemonderzoek

Als bodemsaneringsdeskundige zijn wij bevoegd voor het uitvoeren van een doorgedreven waterbodemonderzoek, van kleine grachten en plassen tot bevaarbare waterlopen. Een goede kennis van de kwaliteit van het slib en de waterbodem leren u de toepassingsmogelijkheden na baggerwerken. Ook hier helpen wij u graag bij!

Infiltratieproef en bemalingsnota

Elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding vanaf 40 m² moet vanaf 2016 voldoen aan de normen van de Verordening Hemelwater , ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als het goed (perceel) groter is dan 250 m². Met behulp van de Watertoets worden de juiste maatregelen uitgewerkt.

 

Wacht als bouwheer niet met het aanvragen van een bemalingsnota tot de werken starten. Vaak heeft u in het kader van een vergunning al een bemalingsnota nodig. Hoe vroeger u alle informatie in handen heeft, hoe sneller uw werf in de juiste plooi ligt.

Oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek

Second opinion / bijstand bij gerechtsexpertise / waardeschatting

In geval van onenigheid, onzekerheid of bij een gerechtelijke expertise heeft u nood aan een betrouwbare en snelle ondersteuning. Dit kan in de vorm van een second opinion of snelle acties om een verontreiniging beter in kaart te brengen. Vaak volstaat het om eens goed naar alle kaarten op tafel kijken om tot een snelle oplossing te komen.

 

Misschien hebt u nood aan een second opinion van een reeds uitgevoerd bodemonderzoek of aan ondersteuning bij het aanvragen van onderzoeksvrijstelling of saneringsvrijstelling. Als projectontwikkelaar kunt u zich door BK-Ecosys laten bijstaan om de impact van eventuele verontreiniging (bodem – water – asbest – afval) op uw bouwproject in te schatten. Neem snel contact met ons op!

Contact

Nick Pays

nick.pays@bk-ecosys.be

Nick Pays

directeur

Heeft u een vraagstuk op gebied van bodemonderzoek en grondverzet of wilt u graag meer informatie over één van de bovenstaande diensten? BK-Ecosys lost uw vraagstuk graag op!

IK WIL MEER WETEN OVER BODEMONDERZOEK EN GRONDVERZET

Relevante diensten